statuten

open hier het docment: statuten

==========================================================

NO: 478
OPRICHTING STICHTING
19 juni 1998

Blad – 1 –
Heden, negentien juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Mr Marius Jozef Alphons Schijns, notaris ter standplaats Heythuysen:

1. mevrouw Maria Gertruda Petronella Douven-Coolen, onderneemster, wonende te (6091 PC) Leveroy, Sillenhoek 5, geboren te Nederweert op tweeëntwintig maart negentienhonderd vierenzestig, rijbewijs nummer 0061665491, gehuwd;
2. mevrouw Jacqueline Wilhelmina Antonia Meulen-Ottenheijm, uitvaart-assistente, wonende te (6091 PC) Leveroy, Sillenhoek 17, geboren te Heerlen op vijfentwintig januari negentienhonderd drieënzestig, rijbewijs nummer 3102164302, gehuwd.

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM EN ZETEL.
ARTIKEL 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Kindervakantiewerk Leveroy. 2.
Zij is gevestigd te Leveroy, gemeente Nederweert.

DOEL.
ARTIKEL 2.

De stichting stelt zich ten doel:
1. a. het scheppen van mogelijkheden tot een zinvolle(re) creatieve vrije-tijds-besteding ten behoeve van de jeugd in de leeftijdscategorie die basis- of buitengewoon onderwijs volgt, middels activiteiten in de vacanties;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het scheppen van gelegenheid tot verantwoorde en vormende cultuurgenieting en amusement;
b. het bevorderen en organiseren van activiteiten die de vrije tijd van de jeugd zinvol kunnen maken;
c. het samenwerken en onderhouden van contacten met verenigingen en stichtingen, die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven;
d. alle andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

BESTUUR.
ARTIKEL 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.–Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur – met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd – kiest uit zijn leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of- meer) opvolgers.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN.
ARTIKEL 4.

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
 2. Ieder jaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden.-
 3. 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. 7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter; bij afwezigheid van beiden voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
 8. 8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe  aangezocht. De notulen worden in de volgende vergadering vastgesteld en ten bewijze daarvan getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben  gefungeerd. De vergadering is bevoegd ten aanzien van door haar te bepalen besluiten de vaststelling van extract-notulen – zonder voorafgaande goedkeuring der volgende vergadering – aan voorzitter en secretaris te delegeren.

BESTUURSBESLUITEN.
ARTIKEL 5.

 1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk – al dan niet per enig telecommunicatiemiddel – aan de stemming deelnemen; een besluit buiten vergadering kan enkel worden genomen- met algemene stemmen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie – óók over personen – is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Het vorenstaande geldt 66k in het geval de statuten voor bepaalde besluiten besluitvorming met algemene stemmen verlangen; een zodanig besluit kan derhalve worden genomen met algemene stemmen, ondanks het uitbrengen van blanco stemmen.
 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat, hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel- uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

BESTUURSBEVOEGDHEID, DAGELIJKS BESTUUR.
ARTIKEL 6.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
 2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat zorg draagt voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur en voor de dagelijkse leiding van de stichting, waarvoor het verantwoording schuldig is aan het bestuur.
 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
 5. 5 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

VERTEGENWOORDIGING.
ARTIKEL 7.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris gezamenlijk en bij ontstentenis aan hun plaatsvervangers.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
ARTIKEL 8.

A: Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. bij ontslag op grond van artikel 298 Burgerlijk Wetboek
 2. door overlijden van een bestuurslid, bij schriftelijke ontslagneming (hetgeen dient te geschieden met een pzegtermijn van drie maanden) en in alle gevallen, waarin hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; indien het gehele bestuur (en bloc) aftreedt, dient het de lopende zaken te blijven behartigen tot een nieuw bestuur is gekozen;
 3. bij ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige  bestuursledeB De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten hoogste twee jaar; de aftredenden kunnen terstond worden herbenoemd; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster de plaats in van hun voorgangers, hetgeen niet inhoudt dat zij ook de functie van die voorganger zullen bekleden.

Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld, dat elk  jaar zoveel mogelijk een gelijk aantal bestuursleden aftreedt. Genoemde termijn van twee jaar kan door het bestuur worden gewijzigd.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 9.

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

REGLEMENT.
ARTIKEL 10.

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.
ARTIKEL 11.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
ARTIKEL 12.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon

SLOTBEPALINGEN.
ARTIKEL 13.

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een nader vast te stellen reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

ARTIKEL 14.
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

SLOTVERKLARINGEN.
Tenslotte verklaarden de comparanten:

 1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd: 

  A: mevrouw Maria Gertruda Petronella Douven-Coolen, wonende te (6091 PC) Leveroy, Sillenhoek 5, geboren te Nederweert op tweeëntwintig maart negentienhonderd vierenzestig, rijbewijs nummer 0061665491;
  B: mevrouw Jacqueline Wilhelmina Antonia Meulen-Ottenheijm, wonende te (6091 PC) Leveroy, Sillenhoek 17, geboren te Heerlen op vijfentwintig januari negentienhonderd drieënzestig, rijbewijs nummer 3102164302;
  C: mevrouw Wilhelmina Joanna Maria Verheijen-Stals, wonende te (6091 PC) Leveroy, Sillenhoek 7a, geboren  te Nederweert op tweeëntwintig juli negentienhonderd zevenenvijftig, paspoort nummer N68651471;
  D: mevrouw Elisabeth Petronella Johanna Timmermans-Scheepers, wonende te (6091 NH) Leveroy, Velterstraat 2, geboren te Weert op drie augustus negentienhonderd eenenzestig, rijbewijs nummer 0077537981;
  E: mevrouw Wilma Elisabeth Gerarda Coolen-Geraads, wonende te (6092 NE) Leveroy, Kerkstraat 4, geboren te Montfort op eenentwintig december negentienhonderd zevenenvijftig, rijbewijs nummer 3102161163Waarvan de sub a genoemde de functie zal bekleden van voorzitter, de sub b genoemde die van secretaris en de sub c genoemde die van penningmeester.
 2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december negentienhonderd achtennegentig.
 3. De stichting zal worden ingeschreven bij het Handelsregister Noord- en Midden-Limburg te Venlo, met als secretariaatsadres: Sillenhoek 17 (6091 PC) Leveroy.- De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE, opgemaakt in minuut, is verleden te Heythuysen, ten dage in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

 

98200893  –   TC   6/09/05  –  (doc:  98402058)